Στην «Μεταλλεμπορική Θ.Μακρής Α.Ε.», η Διοίκηση και το προσωπικό, δεσμευόμαστε να παρέχουμε πάντα αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προϊόντα (χαλυβδόφυλλα, panels πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα), που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, τηρώντας παράλληλα και απαράβατα την κείμενη νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Βάσει αυτών και στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για συνεχή βελτίωση, η Διοίκηση της εταιρίας:

 • παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • αγωνίζεται για τη διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης μέσω σχεδιασμού νέων προϊόντων και επενδύσεων
 • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες και καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα των προϊόντων και για το Περιβάλλον
 • οργανώνει και στελεχώνει την επιχείρηση με επιλεγμένο ενήλικο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, φύλο, άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες (ΑΜΕΑ) ή σεξουαλικό προσανατολισμό, που έχει νόμιμο δικαίωμα να εργαστεί στη χώρα. Η δουλεία, η αναγκαστική και η παιδική εργασία δεν είναι αποδεκτές. Υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων καθώς και μέτρησης της ικανοποίησης των εργαζομένων από το εργασιακό περιβάλλον και την λειτουργία της, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες βελτίωσης.
 • έχει στόχο το υψηλό τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο και τη διαρκή βελτίωση
 • παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία, με έμφαση στην άρση και πρόληψη εμφάνισης ποιοτικών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης και των διαδικασιών, μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ανταπόκριση των πελατών, βελτιώνοντας τις λειτουργίες, την επικοινωνία και τα προϊόντα της
 • διασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τις δημόσιες αρχές και άλλους φορείς με στόχο την ποιότητα των προϊόντων, την ορθή και ασφαλή χρήση τους καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
 • εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των υλικών που οι πελάτες έχουν θέσει στη διάθεση της επιχείρησης
 • διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιπτώσεις κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, με τρόπο που να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος είναι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχουν, ως Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος ο Βασίλης Σαγρής και ο Δημήτρης Ζδράγκας, που εκπροσωπούν τη διοίκηση σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος.

Αθ. Μακρής
Διευθύνων Σύμβουλος
Λάρισα, Οκτώβριος 2017