Μεταλλότυποι

Μεταλλότυποι

Πεδίο εφαρμογής οι μόνιμοι μεταλλότυποι.

Πεδίο εφαρμογής οι μόνιμοι μεταλλότυποι.

Πεδίο εφαρμογής οι μόνιμοι μεταλλότυποι.

Ο ήλος της σύμμικτης κατασκευής έχει και εργαστηριακά αποδείξει ότι λύνει το πρόβλημα του δεσίματος του σκυροδέματος με την λεπτότοιχη διατομή (λαμαρίνα), γρήγορα, πιστοποιημένα και χωρίς βαρύ και ακριβό εργοταξιακό εξοπλισμό.