Politika Upravljanja Kvalitetom – Zaštitom Životne Sredine

Πolitika kvaliteta – zaštita životne sredine

U kompaniji„Μetallemporiki T. Makris Α.Ε.”, i Uprava i osoblje se obavezuju da uvek ponude pouzdane i visokokvalitetne proizvode (čelične limove, poliuretanske panele i panele od kamene vune) koji u potpunosti pokrivaju potrebe i zahteve naših klijenata, uporedo poštujući relevantne pravne propise.

U tom cilju kompanija primenjuje Sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, u skladu sa standardima ISO 9001 : 2015 i ISO 14001:2015, na osnovu kojih i u okviru našeg truda za stalnim poboljšanje, Uprava kompanije:

 • Stalno prati i usklađuje se sa nacionalnim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom EU
 • bori se za održavanje i povećanje udela na tržištu i finansijskih rezultata kompanije planiranjem novih proizvoda i investicija
 • definiše osnovne procese i određuje godišnje ciljeve vezane za kontrolu kvaliteta proizvoda i zaštitu životne sredine
 • organizuje i upravlja kompanijom preko izabranog punoletnog i obučenog kadra, nezavisno od nacionalnosti, pola i drugih ličnih specifičnosti (ΑΜΕΑ) ili seksualne orijentacije koje ima zakonito pravo da radi u zemlji. Ropstvo, prinudni ili dečiji rad su neprihvatljivi. Realizuje programe obuke, edukacije i vrednovanja zaposlenih kao i merenja zadovoljstva zaposlenih radnom sredinom i radom, podržavajući njihovo aktivno učešće u procese poboljšanja.
 • ima za cilj visok tehnološki i naučni nivo i stalno poboljšanje
 • pruža zahtevane resurse za nesmetan, pravilan i konstruktivan rad s naglaskom na ukidanje i prevenciju pojave problema u kontroli kvaliteta ili zaštiti životne sredine
 • obezbeđuje tehnološki celovitu i bezbednu radnu sredinu
 • kontroliše sprovođenje i efikasnost sistema upravljanja i procedura preko internih kontrola
 • beleži i procenjuje prihvatanje i odziv klijenata poboljšavajući funkcije, komunikaciju i proizvode
 • osigurava konstruktivnu komunikaciju sa zaposlenima, klijentima, dobavljačima, saradnicima, javnim organima i drugim subjektima u cilju kontrole kvaliteta proizvoda, njihovo ispravno i bezbedno korišćenje i osvešćivanje društva u celini vezano za zaštitu životne sredine
 • garantuje zaštitu ličnih podataka i materijala koje su klijenti dali na raspolaganje kompaniji
 • efikasno upravlja kriznim i vanrednim situacijama, nezavisno od njihovog porekla, na način koji osigurava što je moguće više bezbednost i zdravlje zaposlenih, kvalitet i bezbednost proizvoda i nesmetan rad kompanije

Odgovorni za primenu politike upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine su svi zaposleni u društvu, dok odgovornost za praćenje implementiranja imaju kao odgovorna lica za upravljanje kvalitetom i zaštitom životne sredine Vasilis Sagris i Dimitris Zdragkas, koji zastupaju upravu po pitanjima kontrole kvaliteta i zaštite životne sredine.

 

Ath. Makris
Direktor
Larisa, October 2017