U kompaniji „Metallemporiki Th. Makris A.E.“, posvećeni smo tome da našim klijentima uvek pružamo pouzdane i visokokvalitetne proizvode kako bismo u potpunosti zadovoljili njihove potrebe i zahteve. Rukovodstvo i zaposleni, zalažu se da uvek pruže pouzdane i visokokvalitetne proizvode (čelični limovi, paneli sa ispunom od poliuretana i kamene vune), kako bi u potpunosti zadovoljili potrebe i zahteve svojih klijenata, uz istovremeno poštovanje svih akata zakonske regulative.

U tu svrhu, kompanija primenjuje integrisan Sistem menadžmenta upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, u skladu sa zahtevima standarda, ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. Uzimajući u obzir gore navedeno i u kontekstu naših napora za kontinuirano usavršavanje, rukovodstvo kompanije:

 • stalno prati i usklađuje se sa nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU
 • teži da održi i poveća tržišni udeo kompanije kao i poslovne rezultate kroz dizajn novih proizvoda i investicija
 • indetifikuje sve ključne aspekte i postavlja godišnje ciljeve za unapređenje kvaliteta proizvoda i zaštite životne sredine
 • organizuje i formira kompaniju sa odabranim kadrovima i obučenim osobljem, bez obzira na nacionalnu pripadnost, pol, seksualno opredeljenje ili neko drugo lično svojstvo (osobe sa invaliditetom) a koja imaju legitimno pravo na rad u zemlji. Prisilni rad, ropstvo i rad maloletnih lica nisu prihvatljivi. Sprovodi edukativne programe obuke, obrazovanja i evaluacije zaposlenih, uzimajući u obzir zadovoljstvo zaposlenih radnim okruženjem, njenim funkcionisanjem i podržavajući njihovo aktivno učešće u unapređenju kvaliteta procesa rada.
 • ima za cilj da uspostavi visok tehnološki i naučni nivo uz stalno usavršavanje
 • obezbeđuje potrebne resurse za nesmetan i efikasan rad, sa naglaskom na prevenciji potencijalnih problema u kvalitetu i zaštiti životne sredine
 • obezbeđuje tehnološki opremljeno i bezbedno radno okruženje zaposlenih
 • kontroliše sprovođenje i efektivnost upravljanja integrisanim sistemom menadžmenta i procese rada kroz interne inspekcije.
 • evidentira i vrednuje prihvatanje i zadovoljstvo klijenata u cilju poboljšanja poslovanja, komunikacije i proizvodnje.
 • omogućava efikasnu saradnju sa zaposlenima, klijentima, dobavljačima, partnerima, državnim organima i drugim telima, a sve u cilju unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga, njegove pravilne i bezbedne upotrebe kao i jačanja ekološke svesti društva u celini.
 • garantuje bezbednost ličnih podataka i materijala koje su klijenti stavili na raspolaganje kompaniji.
 • efikasno se postavlja u rešavanju kriznih i vanrednih situacija, bez obzira na poreklo njihovog nastanka, na način koji u najvećoj meri obezbeđuje bezbednost na radu i zdravlje zaposlenih, kvalitet i sigurnost proizvoda i usluga kao i pravilan rad kompanije.

Odgovornost za sprovođenje politike integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine imaju zaposleni u svim delovima kompanije, dok odgovornost za realizaciju njenih ciljeva kao i za unapređenje sistema menadžmenta imaju rukovodioci Vasilis Sagris i Dimitris Zdragas.

Ath. Makris
CEO
Larissa, Oktobar 2017